ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 216
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 216
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..