ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 มี.ค. 65 ถึง 11 มี.ค. 65 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
04 มี.ค. 65 เข้าค่ายลูกเสือ
26 ก.พ. 65 ถึง 27 ก.พ. 65 ม.6 ทดสอบระดับชาติ (O-NET)
13 ก.พ. 65 ม.3 ทดสอบระดับชาติ (O-NET)
17 ม.ค. 65 ถึง 18 ม.ค. 65 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
30 ธ.ค. 64 กิจกรรมวันคริสต์มาส
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
28 ต.ค. 64 อบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ
27 ต.ค. 64 ผอ.สพม.พิจิตร พบเพื่อนครู ผ่านระบบออนไลน์
18 ต.ค. 64 การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา อ.วังทรายพูน ได้รับการประสานจาก โรงพยาบาลวังทรายพูนจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้นม.ปลาย และนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง รวมจำนวน 109 คน  
      ซึ่งจะดำเนินการฉีดวัคซีนในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลวังทรายพูน โดยมีคณะครูดูแลและประสานงาน