ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
 
          เมื่อเดือนกันยายน 2518 กิ่งอำเภอวังทรายพูน (ในขณะนั้น) ได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัดพิจิตรว่ากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จะพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ประจำปีการศึกษา 2519 ขึ้นที่กิ่งอำเภอวังทรายพูน และให้ดำเนินการจัดหาที่ดินรวมทั้งพิจารณาตั้งชื่อโรงเรียนที่จะเปิดใหม่
          ในวันที่ 18 กันยายน 2518  นายวิจารณ์  ไชยนันท์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอวังทรายพูน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดินและเสนอชื่อโรงเรียน คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย
          1. นายฉลอง     อินทะกุล         ศึกษาธิการกิ่งอำเภอวังทรายพูน
          2. นายอนุสรณ์   ยกให้             หัวหน้าหมวดการศึกษากิ่งอำเภอ
          3. นายสุรชัย     ประสิทธิ์วิเศษ    ที่ดินประจำกิ่งอำเภอ
          4. นายบุญส่ง    ธาราธร           อนามัยประจำกิ่งอำเภอ
          5. นายประสิทธิ์  บุญกลาง         พัฒนาการประจำกิ่งเภอ
          คณะกรรมการดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมหลายแห่ง ในที่สุดมีมติให้จัดตั้งโรงเรียนในที่ดินของนายซุ้นเลี้ยง  เจียมศรีชัย  บิดาของกำนันเล็ก  เจียมศรีชัย (ผู้อุปการะโรงเรียน)  จำนวน 35 ไร่  1 งาน  13 ตารางวา  เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำกิ่งอำเภอวังทรายพูน
ที่ดินดังกล่าวอยู่ที่กิโลเมตรที่ 22  ถนนวังทอง-เขาทราย  ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร และอยู่ห่างจากตลาดวังทรายพูน ประมาณ 10 กิโลเมตร และได้พิจารณาตั้งชื่อโรงเรียนว่า
“โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา” ใช้อักษรย่อว่า “ว.ว.”
          โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา จึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปีการศึกษา 2519  โดยเปิดทำการสอนเป็นการภายในเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 สถานที่เรียนได้แก่ศูนย์เยาวชนบ้านยางสามต้น ซึ่งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านยางสามต้น ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  โต๊ะและม้านั่งขอยืมจากโรงเรียนบ้านยางสามต้นเช่นกัน กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายวิชา  ปานใจ   อาจารย์ 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ไปรักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่  และมีนายประชา  ภากสุนทร อาจารย์ 1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน เป็นครูช่วยสอนอีก 1 คน
          ในปีการศึกษาแรก เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.ศ.1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 31 คน และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนวังทรายพูนวิทยาเป็นโรงเรียนรัฐบาลอย่างถูกต้องตามแบบของทางราชการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2519
          ในปีการศึกษา 2519  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาให้ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้
          1. อาคารเรียนแบบ 216 ก. จำนวน 6 ห้องเรียน เป็นเงิน 730,000 บาท
          2. บ้านพักครู 2 หลัง ราคาหลังละ 80,000 บาท เป็นเงิน 160,000 บาท
          3. บ้านพักภารโรง 1 หลัง เป็นเงิน 40,000 บาท
          4. ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง เป็นเงิน 40,000 บาท
          เริ่มปีการศึกษา 2520 อาคารต่าง ๆ ยังทำการก่อสร้างไม่เรียบร้อย โรงเรียนจึงยังคงทำการสอนอยู่ที่เดิม มีครูอาจารย์ 6 คน ภารโรง 1 คน นักเรียนชั้น ม.ศ.1 จำนวน 1 ห้องเรียน 41 คน  ชั้น ม.ศ.2 จำนวน 1 ห้องเรียน 29 คน  รวมนักเรียนทั้งสิ้น 70 คน  และโรงเรียนได้ย้ายไปทำการสอนยังที่ใหม่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2520