สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  : รูปวิมานลอย
                                        แสดงถึงมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด

อักษรย่อ  :  ว.ว.


ปรัชญาโรงเรียน   : ปฏิรูป เทสวาโส จ ปุพเพ กตปุญฺญตา
                            (การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ทำให้เป็นผู้เจริญ)


สีประจำโรงเรียน   : ม่วง - ขาว
                           (การพัฒนาโรงเรียน และตนเองให้มีความสุขสมบูรณ์ทุกด้าน ด้วยใจอันบริสุทธิ์แท้จริง)

                           สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง ความหนักแน่น ความอดทน ความเพียรพยายาม
                           สีขาว หมายถึง จิตใจขาวสะอาด ความซื่อสัตย์


คำขวัญประจำโรงเรียน   : เรียนดี ประพฤติดี มีวินัย ใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์