วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ 
            ภายในปี พ.ศ. 2565 ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สากล โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน


เอกลักษณ์    : มุ่งมั่นทำดี มีจิตสาธารณะ

อัตลักษณ์      : ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

อัตลักษณ์คุณธรรม : มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ จิตอาสา