ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา ปีการศึกษา 2565
 
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
ม.1 31 28 59 2
ม.2 24 22 46 2
ม.3 22 25 47 2
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 77 75 152 6
ม.4 21 17 38 2
ม.5 8 16 24 2
ม.6 12 7 19 2
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 41 40 81 6
รวมทั้งหมด 118 118 233 12

                                                                                                                                           ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2565