ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่งโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 2565
คำสั่งที่ 266 ผอ.ไปราชการประชุมประจำเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.17 KB 11
โครงการสอนภาคเรียนที่ 2/2565
โครงการสอนครูเฟื่องฟ้า แก้วกสิกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.14 KB 7
โครงการสอนครูวัชราวรรณ มหาวรรณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.83 KB 1
โครงการสอนครูเบญญาภา ศิริวุฒิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.4 KB 1
โครงการสอนครูพิมลพรรณ สำเภาล่อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 659.25 KB 7
โครงการสอนครูอังคณา ภูมินทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 618.01 KB 1
โครงการสอนครูมานิตา ยอดบุษดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 7
โครงการสอนครูวิราตรี บุญเชย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 929.51 KB 1
โครงการสอนครูนิภา พูลสวัสดิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 698.83 KB 1
โครงการสอนครูชลันธร เกียรติวัชรภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.42 KB 1
โครงการสอนครูสุคนธ์ทิพย์ สิงห์ชูโต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.8 KB 7
โครงการสอนครูวรรณา อ่างบุญตา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.4 KB 1
โครงการสอนครูสายัณห์ อ่างบุญตา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 473.92 KB 8
แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning
แผนการจัดการเรียนรู้ครูวรรณา อ่างบุญตา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 1
>แผนการจัดการเรียนรู้ครูมานิตา ยอดบุษดี 1
>แผนการจัดการเรียนรู้ครูอังคณา ภูมินทอง 3
แผนการจัดการเรียนรู้ครูธนรัฐ ทัศเกตุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.03 MB 3
แผนการเรียนรู้ครูสุคนธ์ทิพย์ สิงห์ชูโต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 1
แผนการเรียนรู้ครูชลันธร เกียรติวัชรภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 7
แผนการเรียนรู้ครูนิภา พูลสวัสดิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 876.06 KB 1
แผนการเรียนรู้ครูเฟื่องฟ้า แก้วกสิกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 804.73 KB 7
รายงานเงินคงเหลือปีงบประมาณ 2566
รายงานเงินคงเหลือ ประจำเดือน ธันวาคม JPEG Image ขนาดไฟล์ 340.21 KB 8
รายงานเงินคงเหลือ ประจำเดือน พฤศจิกายน JPEG Image ขนาดไฟล์ 356 KB 1
รายงานเงินคงเหลือ ประจำเดือน ตุลาคม JPEG Image ขนาดไฟล์ 318.21 KB 1