ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชา ปานใจ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2517 - พ.ศ.2523
ชื่อ-นามสกุล : นายพรศักดิ์ วัฒนาบรรเจิดกิจ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2523 - พ.ศ.2527
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย อิสระธานันท์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2527 - พ.ศ.2529
ชื่อ-นามสกุล : นายรัศมี ภู่ทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2529 - พ.ศ.2535
ชื่อ-นามสกุล : นายชูศักดิ์ ต ศิริวัฒนา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2535 - พ.ศ.2536
ชื่อ-นามสกุล : นายชุมแสง สววิบูรณ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ตุลาคม 2536 - 20 มีนาคม 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหวัง วิทยารางสกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 มีนาคม 2539 - 30 กันยายน 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายชลิต พุ่มชูศักดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 มกราคม 2542 - 9 พฤษภาคม 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรวัฒน์ ทองสุข
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2544 - 28 พฤศจิกายน 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธันวาคม 2546 - 4 ตุลาคม 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย เทศขำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 พฤษภาคม 2548 - 28 สิงหาคม 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายศิวพล จันทร์เทศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 สิงหาคม 2551 - 9 กรกฎาคม 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงกิต จันทรมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2552 - 8 ธันวาคม 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายอุกฤษฏ์ จันทฤก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธันวาคม 2554 - 21 ตุลาคม 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ สิงห์สง่า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรวัช อุดคำมี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน