กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอังคณา ภูมินทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวมานิตา ยอดบุษดี
ครูผู้ช่วย