กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวรรณา อ่างบุญตา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวฟ้า สุรัตน์สุขเกษม
ครู

นางสาวเฟื่องฟ้า แก้วกสิกรรม
ครูอัตราจ้าง

นายธนรัฐ ทัศเกตุ
ครูผู้ช่วย