กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวชลันธร เกียรติวัชาภรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนิภา พูลสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ แสงชูโต
ครูชำนาญการ