กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสายัณห์ อ่างบุญตา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนฤมล บรรดาศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ