กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววัชราวรรณ มหาวรรณ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวิราตรี บุญเชย
ครูชำนาญการพิเศษ